Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Fontos tudnivalók

Ezen az oldalon azokat a fontos információkat találod, melyeket mindenképp észben kell tartanod és át kell olvasnod, hogy zökkenőmentesen induljon és haladjon az első féléved a PTE MIK Karán.

Megpróbáljuk a lehető legrészletesebb tájékoztatást nyújtani, de ha bármi kérdésed adódna valamelyik ponttal kapcsolatban, nyugodtan vedd fel velünk a kapcsolatot és segítünk eligazodni a jogi passzusok és paragrafusok rengetegében.

Olyan pontokat fogunk most felsorolni neked, amilyen esetekkel a tanulmányaid során találkozhatsz és jobb, ha tisztában vagy velük.


Hogyan maradhatok államilag támogatott formában?

Sajnos az állami támogatás jogát el lehet veszíteni, így fontos figyelni arra, hogy erre a képzésed során ne kerüljön sor.


Bővebb információ elérhető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

Fontos, hogy az Oktatási Hivatal oldalát keresd fel, ha bármilyen kérdésed adódna a témával kapcsolatban, hiszen ezen az oldalon mindig  a legnaprakészebb információkat láthatjuk. Illetve tőlük tudsz tájékoztatást is kérni a képzésed állapotát illetően. Velük legkönnyebben emailben vagy telefonon tudod felvenni a kapcsolatot és rövid azonosítást követően máris válaszolnak a felmerülő összes kérdésedre.


Jogviszony megszűnése tanulmányi alapon:

 A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Jelen jogviszony-megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi egységből tett második vizsga javítóvizsgának, a harmadik és minden további vizsga (beleértve a dékáni javítóvizsgát is) ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott félévben a kérdéses vizsga a hallgató első vizsgája volt adott tantervi egységből. A hallgatói jogviszony adott szak vonatkozásában történő megszűnésének napja ebben az esetben is a megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés meghozatalának napja. 


Átsorolás önköltséges formára tanulmányi alapon:

Ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, továbbá amely félévekben nem vett részt valamely EGT-államban az Egyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó képzésébe beszámíthatók, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet vagy (a 2017. nyári átsorolási eljárás vonatkozásában: és) nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, a hallgatót a tanulmányi osztályvezető önköltséges képzésre sorolja át. Az adott képzési területre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag értéket a jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza.

Az (1) és (2) bekezdés szerinti átsorolásról a döntést tanévenként egyszer, a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni.

Tehát fontos kiemelni, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell. Meg kell lennie a 36 kreditnek és el kell érni a megfelelő átlageredményt.


Passziválás, utólagos passziválás:

22 §  (2) Kérelemre a tanulmányi osztályvezető engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, amennyiben a hallgató bejelentkezését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül vissza kívánja vonni, feltéve, hogy a hallgató tanulmányi teljesítményét a félév során még nem értékelték. A kérelmek leadásának, illetve postára adásának határideje a félév negyedik hetének utolsó munkanapja.
(5) Szünetel a hallgatói jogviszony továbbá akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott korlátozásokat. A hallgató a rendkívüli körülményt köteles haladéktalanul bejelenteni és dokumentumokkal igazolni a TB-nek, amely a szünetelés indokoltságát megvizsgálja. A hallgatónak két egybefüggő passzív félév után félévente, a félév kezdete előtt kérelmeznie kell adott félév szüneteltetésének engedélyezését.


Képzési területekre vonatkozó tanulmányi átlag:

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a tanulmányi átlagok a képzések során változhatnak. A jelenleg aktuális tanulmányi átlag határok a következők:

Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
informatika3
műszaki3
művészet3,5

Ezt a súlyozott tanulmányi átlagot veszik figyelembe az önköltséges formára való átsorolás során.

https://adminisztracio.pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok - 9. számú melléklet: Képzési területekre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagértékek


Költségmérséklés:

A Karon alkalmazható önköltségi kedvezmények:

a) a fizetési haladék;

b) önköltség mérséklése szociális helyzet alapján;

c) önköltség mérséklése tanulmányi eredmény alapján;

d) kedvezmény képzési időn túl, 1-9 kreditértékű tantárgy felvétele, vagy csak szakdolgozat/diplomamunka felvétele esetén;

e) angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók kedvezménye;

A teljes Dékáni Utasítás elérhető az alábbi linken: https://mik.pte.hu/Attachment/get/portal_article_attachment/369/2-2021-sz-dekani-utasitassal-modositott-2-2019-sz-dekani-utasitas-210722104738.pdf


Ösztöndíj lehetőségek:

Karunk kiemelt figyelmet fordít a legkiválóbbak elismerésére, így Gólyáink számára az első szemeszterben kitűnő lehetőséget nyújt a  Jutalmazzuk a kiválóságot! és a Jutalmazzuk női kiválóságot! ösztöndíj pályázat, mely a legmagasabb ponttal felvételt nyert hallgatókat, illetve legmagasabb pontszámot elért női hallgatókat díjazza.

Mindössze annyi a teendőd, hogy be kell adnod a NEPTUN rendszerében a jelentkezésedet az ösztöndíjra. Mindenképpen pályázz, nincs veszteni valód! Az ösztöndíj elbírálását a felvételi pontszámok figyelembevételével fogjuk elvégezni.

 A tanulmányaid során további ösztöndíj lehetőségek várnak rád, érdemes nyomon követni őket, hiszen elnyerésükkel könnyebben tudod fedezni az oktatásod költségeit.

 További Kari ösztöndíjak illetve, Kari alapítású pályázatok várnak rád, melyekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhatsz:

 https://mik.pte.hu/osztondijak

https://ktk.pte.hu/hu/hallgatok/tamogatasok/pte-rektori-osztondij


Óralátogatás:

Fontos kihangsúlyozni, hogy kötelező az órák látogatása. Ha a szakfelelős nem változtat a hiányzás elfogadható mértékén, akkor a karon a nappali tagozatos hallgatók maximum hiányzása nem haladhatja meg a tanórák 30%-át. Ez a százalék a levelezős hallgatók esetében 50%. Ez a hiányzás a nem igazolt hiányzás, tehát a hallgató nem köteles igazolni azt, hogy miért nem vett részt az adott tanórán. Amennyiben a hallgató hiányzása meghaladja ezt az értéket, köteles igazolást bemutatni a hiányzásáról.


Diákigazolvány igénylés:

A diákigazolvány igénylésről részletesen az alábbi linken tudsz tájékozódni: https://kti.pte.hu/content/diakigazolvany-ugyintezes


Diákhitel:

A diákhitelről részletesen az alábbi linken tudsz tájékozódni: https://kti.pte.hu/hu/content/gyik-diakhitel-kerdesek